Informacije

Online poljoprivredno obrazovanje: Europea International

Online poljoprivredno obrazovanje: Europea International

Europea International

Europea International udruženje je europskih poljoprivrednih škola i ima za cilj dobiti sve šire priznanje kako bi se moglo pomoći u obuci kao temeljnoj potpori poljoprivredi i okolišu na europskoj razini.

Statut Europea International

Član 1
Predlažemo osnivanje međunarodnog udruženja za obrazovne i naučne svrhe pod nazivom EUROPEAN: Poljoprivredno obrazovanje u Europi.
Ovo udruženje registrovano je po belgijskom zakonu od 25. oktobra 1919, izmijenjenom zakonom od 6. decembra 1954.
Član 2
Sjedište središnje udruge ima sjedište u Bruxellesu, u Haute Ecole Lucia de Brouckere, Institut Arthur Haulot 1, Avenue E. Gryzon, B-1070 Bruxelles.
Središnji ured može se prenijeti na drugo mjesto u Belgiji odlukom Upravnog odbora objavljenom u prilozima Moniteur Belge.
Svrhe
Član 3
Neprofitna asocijacija ima sljedeće svrhe:
- razviti i poboljšati poljoprivrednu obuku
- razvijati uzajamno priznavanje kvalifikacija u poljoprivrednom obrazovanju
- podrška razmjeni učenika i nastavnika
- razviti zajedničke programe obuke
- uskladiti sisteme obuke
- poticati suradnju između profesionalnog svijeta i poljoprivrednog obrazovanja
- praćenje i procjena promjena u poljoprivrednoj ekonomiji
- razviti modularne programe koji se mogu administrirati u različitim zemljama
- potaknuti razvoj programa obrazovanja odraslih unutar Zajednice
- razvijaju telematske mreže
- promovirati kontakte izvan Zajednice, posebno sa istočnim i zemljama u razvoju
- aktivno ohrabriti učenje drugog jezika
- aktivno poticati međukulturalne razmjene
U tom cilju, Udruženje se obavezuje da će stvoriti stalni odbor za provođenje ovih prijedloga i rezolucija.
Sastav
Član 4
Udruženje čine reprezentativni članovi (nacionalni i regionalni), saradnici, pridružena društva i počasni suradnici.
Prijem podleže sledećim uslovima:
Nacionalna udruženja sa pravnim statusom i priznata od strane nadležnog nacionalnog tijela mogu biti nacionalni predstavnici.
Regionalna udruženja sa pravnim statusom i priznata od strane nadležne regionalne vlasti mogu biti regionalni predstavnici. Ova komponenta je prepoznata samo za zemlje sa federalnom ili regionalnom strukturom.
Svaka država može imati najviše jednog nacionalnog i tri regionalna predstavnika.
Sva udruženja sa pravnim statusom i prihvaćena od strane Generalne skupštine mogu se povezati sa dvije trećine glasova zastupnika koji su prisutni ili zastupljeni.
Svi članovi za kategorije a, b c moraju raditi na poljoprivrednom osposobljavanju.
Svaka nova država članica Europske zajednice i zemlje koje su se prijavile za članstvo u EU mogu biti zastupljene u EUROPI prema uvjetima predviđenim u članovima 4 i 5 ovog statuta.
Javni ili privatni subjekti ili subjekti koji svojim djelovanjem mogu sarađivati ​​u postizanju ciljeva navedenih u članku 3. i čiji prijem odobri Generalna skupština za dvije trećine zastupnika i saradnika koji su prisutni ili se mogu pridružiti zastupljeno.
Počasni članovi mogu biti svi subjekti ili subjekti koji su zainteresirani za sektor poljoprivrede.
Članovi svih kategorija koji se žele povući iz udruge to mogu učiniti slanjem pisma predsjedniku u Središnjem uredu, nakon što ispune sve obveze prema Udruzi.
Izbacivanje članova može predložiti upravni odbor, nakon saslušanja odbrane svakog pojedinog slučaja i dvotrećinskom glasanjem Generalne skupštine članova koji su glasali koji su prisutni ili zastupljeni.
Svaki član koji izgubi pravo članstva nema pravo sudjelovanja u Udruzi niti njenim sredstvima.
Član 5
Članovi plaćaju pretplatu na osnovu kategorije kojoj pripadaju, a koju godišnje utvrđuje Generalna skupština prema savjetu upravnog odbora.
Generalna Skupština
Član 6
Generalna skupština ima ovlasti za postizanje ciljeva Udruženja. Čine ga svi članovi kako je određeno u članku 5.
Odgovornosti su sledeće:
- odobravanje bilansa i računa
- Dodjela rezultata i procjena
- Izbor i razrješenje izvršnih članova
- Promjena propisa
- Program rada
- Raspuštanje Udruženja
Član 7
Generalna skupština će se svake godine sastajati pod predsjedavanjem predsjednika ili potpredsjednika. Pozivnice će predsednik poslati 30 dana unaprijed i prikazati dnevni red.
Izvanredni sastanak može sazvati izvršni saziv ili najmanje 20% članova koji moraju biti zastupljeni sa najmanje 5 članova. Linvito mora navesti razlog i dnevni red.
U roku od 15 dana od dana slanja pozivnica, 20% članova, zastupanih od najmanje 5 članova, može zatražiti uvrštavanje ostalih točaka na dnevni red.
Član 8
Svaki nacionalni predstavnik ima 12 glasova na Generalnoj skupštini; regionalni predstavnici će dijeliti 12 glasova po naciji.
Pridruženi članovi imaju jedan glas.
Nacionalne i regionalne predstavnike i pridružene članove može na Generalnoj skupštini zastupati drugi nacionalni i regionalni predstavnik ili pridruženi član iste zemlje s posebnim ovlastima.
Opća skupština postiže kvorum sa 2/3 predstavnika država članica.
Član 9
Izuzev posebnih slučajeva utvrđenih ovim propisima, odluke i rješenja se donose običnom većinom glasova i o njima se obavještava sve članice.
Ako se ne postigne većina, prijedlog se odbija.
Odluke Generalne skupštine registruju i potpisuju predsednik i sekretar. Zapisnik vodi sekretar i bit će dostupan svim članovima.
Izmena i ukidanje propisa
Član 10
Bez kršenja članka 5. zakona od 28. listopada 1919. sve promjene propisa moraju doći od upravnog odbora ili barem dvije trećine svih članova udruženja, kako nacionalnih tako i regionalnih.
Upravni odbor mora obavijestiti članove najmanje 30 dana prije Generalne skupštine koja će razmatrati prijedlog.
Rasprave su valjane ako je prisutna 1 2/3 članova ili predstavnika.
Odluke se potvrđuju dvotrećinskom većinom glasova.
Ako se ne postigne prisustvo 2/3 članova, mora se sazvati druga Generalna skupština i odluka će biti donesena bez obzira na broj prisutnih. Drugi sastanak mora biti dogovoren prema gore navedenim propisima uz tromjesečnu najavu.
Izmjene propisa bit će na snazi ​​samo ako se dovrši postupak koji je predviđen članom 3. zakona od 25. listopada 1919. godine.
Opća skupština odlučit će o načinu raspuštanja i likvidaciji Udruženja.
Upravni odbor
Član 11
Udrugom upravlja upravljački odbor u kojem svaki član ima najmanje 1 i ne više od 3 direktora. Barem jedan direktor mora biti belgijskog državljanstva.
Menadžeri koje predlažu države članice bira Generalna skupština pod sljedećim uvjetima:
- Moraju pripadati nacionalnom ili regionalnom članu udruge Evrope
- Moraju se baviti agrarnim uništavanjem
Ured traje dvije godine i može se obnoviti u dva uzastopna mandata. Ako zamjena nije moguća, članovi mogu biti ponovno birani sa 2/3 glasova Generalne skupštine.
Ostavka menadžera može se zatražiti sa 2/3 glasova Generalne skupštine.
Ostavku menadžera više nije u skladu s uvjetima prihvatljivosti donijet će sljedeća Generalna skupština.
Menadžer koji nije u mogućnosti da učestvuje može biti zastupljen od strane svog udruženja preko punomoćnika.
Član 12
Upravni odbor će između svojih članova izabrati sekretara, zamjenika sekretara, blagajnika i zamjenika blagajnika.
Predsjedavanje će se rotirati kao u EU.
Menadžeri čine stalno osoblje zaduženo za svakodnevno upravljanje Udruženjem
Član 13
Odbor će se sastajati jednom tokom šestomjesečnog predsjedavanja EU i po potrebi dalje.
Pozivnice šalje predsjednik ili na zahtjev jedne trećine birača. Oni moraju sadržavati dnevni red i biti poslan 15 dana unaprijed.
Odbor postiže kvorum s većinom prisutnih članova ili predstavnika.
Član 14
Odbor ima ovlasti da upravlja i upravlja pod okriljem Generalne skupštine. On može delegirati svakodnevno upravljanje predsjedniku ili drugom izvršnom ili administrativnom službeniku. Takođe može u ime odbora dati posebno ovlaštenje jednoj ili više osoba. U ovom slučaju, pružena usluga bila bi podložna ugovoru i plaćanju.
Odbor može imenovati grupe za provedbu studija i projekata u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 3.
Član 15
Odluke odbora donosi većina izvršnih članova koji su prisutni ili zastupljeni. U slučaju izjednačenosti, predsjednik ima glasovanje.
Rezolucije se zapisuju, potpisuju predsjednik i tajnik, a čuva ih tajnica koja će ih učiniti dostupnim svim članovima Udruženja.
Član 16
Sve aktivnosti koje Udruženje poduzima potpisuju predsjednik i tajnik ili dva izvršna člana koja imenuje odbor.
Član 17
Pravni postupci i tužbe i odbrane poverljivi su upravnom odboru koji zastupa predsednik ili član odbora delegiran u tu svrhu.
Bilansi stanja i računi
Član 18
Finansijska godina završava se 31. decembra svake godine.
Odbor mora predstaviti cjelovito izvješće za godinu i predviđeni budžet za odobrenje Generalne skupštine.
Generalna skupština može odlučiti o osnivanju rezervnog fonda i dogovarati se o iznosu i sistemu doprinosa.
Član 19
Različiti organizacijski sistemi Udruženja kontrolirat će se internim propisima koje će Generalna skupština predati na odobrenje.
Opći sporazumi
Član 20
Sve što nije regulirano ovim propisima - obavijesti o aneksima Moniteur Belge - bit će organizirano prema belgijskom zakonu.
Član 21
Udruga se financira putem pretplate članova, zavjera i donacija, te doprinosima iz EU-a, nacionalnim, regionalnim ili privatnim doprinosima.
Član 22
Reviziju godišnjih računa obavljat će dvije osobe certificirane u skladu s belgijskim zakonom. Ti ljudi moraju provjeriti izvještaj odbora i godišnje račune.
Član 23
Članovi osnivači EUROPA, međunarodnog naučnog i obrazovnog udruženja, sastali su se u Generalnoj skupštini u Ettelbrucku 15. januara 1993. godine i imenovani su članovima upravnog odbora.

od CERERE - Pregled tehničkih i didaktičkih problema poljoprivredne adrese srednjoškolskog obrazovanja
Četveromjesečno - Godina XII N. 27. januara - travnja 1999. - ITAS Basile - Caramia LOCOROTONDO (BA)


Video: The Minds of Men. Official Documentary by Aaron u0026 Melissa Dykes (Juli 2021).